Author Archives: Addysgop

Odliadur

Mae’r Odliadur yn adnodd rhyngweithiol ar gyfer disgyblion rhwng tair a saith oed. Mae’n cynnwys gweithgareddau, gemau a cherddi gwreiddiol sy’n seiliedig ar odli er mwyn cefnogi ac annog dealltwriaeth a defnydd y disgyblion o odlau. Gellir ei ddefnyddio fel dosbarth neu yn annibynnol. Mae ar gael nawr yn rhad ac am ddim ar wefan Hwb neu drwy ddilyn y ddolen isod.

Myfyriwr Amaeth

Dyma adnodd ar gyfer myfyrwyr 14 i 19 oed sy’n astudio Amaeth. Mae’n canolbwyntio yn benodol ar drawstoriad o sgiliau sylfaenol o fewn y 6 maes a nodir isod. Cewch gyfres o glipiau fideo byrion o arbenigwyr o fewn y diwydiant amaeth wrth ei gwaith, ac yn egluro egwyddorion eu tasgau penodol.

Llenorion Cymru: Athro Gwyn Thomas

Adnodd cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 3 i Safon Uwch ar waith y bardd Cymreig Gwyn Thomas. Mae’r adnodd yn cynnwys gwersi penodol a chyfoeth o adnoddau – yn glipiau ffilm a llinell amser. Gall disgyblion, athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb eu haddasu er mwyn cael rhagor o wybodaeth am un o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth yng Nghymru Gwyn Thomas.

Iechyd a diogelwch ar y fferm

O fewn fframwaith City & Guilds mae’n hanfodol i fyfyrwyr astudio’r uned ‘Principles of health and safety’. Pwrpas yr adnodd yma galluogi’r myfyrwyr i ddeall egwyddorion iechyd a diogelwch a sut y medrir gweithredu safonau iechyd a diogelwch o fewn y sector amaeth.

Mae’r adnodd yn tanlinellu’n glir ac yn weledol bwysigrwydd iechyd a diogelwch ar y fferm trwy gyflwyno ystadegau a deddfwriaethau iechyd a diogelwch sy’n berthnasol i’r diwydiant amaeth, gwerthuso goblygiadau damweiniau ar y fferm a dangos enghreifftiau o arfer dda er mwyn lleihau nifer o ddamweiniau.

Llygredd a gwastraff mewn amaeth

Mae’r adnodd hwn yn cefnogi uned 316 sef ‘Pollution and waste control management’ o’r cymhwyster City and Guilds: ‘Advanced Technical Extended Diploma’ in Agriculture (Lefel 3). Bydd yn gwella dealltwriaeth y dysgwyr am y llygredd mae’r diwydiant amaethyddol yn ei greu a sut mae modd rheoli gwastraff yn effeithiol ac ymarferol.

T. Llew Jones

Gwe-blatfform addysgol wedi ei seilio ar waith T. Llew Jones. Mae’r wefan ar gyfer athrawon a disgyblion (Cyfnod Allweddol 2 a 3), sy’n cynnwys gemau rhyngweithiol, fideos, oriel, a llinell amser rhyngweithiol.   Dyma’r linc ar gyfer y wefan: www.tllew.cymru.

t1-1024x839

Hafan.

t2-1024x807

Hafan Cyfnod Allweddol 3.

t3-1024x800

Hafan Cyfnod Allweddol 2.

t4-1024x1004

Esiampl o weithgareddau wedi eu seilio ar destun.

t5-1024x718

Gêm ‘parau’ rhyngweithiol.

tt6-1024x787

Croesair rhyngweithiol wedi ei ddatblygu gyda jQuery.

Bardd Roc a Rôl

Mae ‘Bardd roc a rôl’ yn blatfform addysgiadol newydd, cyffrous yn seiliedig ar waith un o gymeriadau enwocaf a mwyaf lliwgar llenyddiaeth Cymru – Dylan Thomas. Mae’n cynnwys:

• cynlluniau gwersi ar weithiau penodol;
• cyfoeth o adnoddau ar gyfer athrawon a disgyblion;
• llinell amser rhyngweithiol sy’n eich galluogi i ddarganfod mwy am fywyd Dylan;
• gwybodaeth am beth wnaeth ddylanwadu ar rhai o’i gerddi mwyaf cofiadwy;
• e-lyfr, clipiau fideo a llawer mwy.

Mae’r wefan yn brosiect ar y cyd rhwng Telesgop a chyfranwyr amrywiol gan gynnwys Llenyddiaeth Cymru / Llyfrgell Genedlaethol Cymru / David Higham ac awduron profiadol. Cafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru. Y pwrpas yw sicrhau etifeddiaeth i flwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn Abertawe.

Mae ap amlblatfform rhad ac am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4 ar gael i’w lawrlwytho hefyd, sy’n eich galluogi i ddysgu mwy am Dylan mewn unrhyw fan ac ar unrhyw bryd. Mae’r ap ar gael ar gyfer ffonau a thabledi iOS, Android ac Windows. Gellir ei lawrlwytho o’r wefan neu o’r storfa ap yn rhad ac am ddim.

Mwynhewch Dylan ar www.rockandrollpoet.co.uk. Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@rockandrollpoet.co.uk.

d1

Hafan.

d3

Ap Cyfnod Allweddol 2.

d4

Ap Cyfnod Allweddol 3.

Ynni Amgen

Mae’r wefan Ynni Amgen yn cynnwys adnoddau dwyieithog sy’n cynorthwyo addysgu’r cwricwlwm Dylunio a Thechnoleg ar gyfer athrawon a disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, fideos a gemau. Dyma’r unedau: 1. Ynni gwynt, 2. Ynni solar; 3. Arbed ynni, 4. Ynni dŵr, 5. Teithio a 6. Ailgylchu

e1

Hafan.

e2

Gêm rasio wedi ei seilio ar geir trydan.

e3

Gêm ‘llenwch y bylchau’ wedi ei seilio ar ynni dŵr.

e4

Gêm edrych a darganfod wedi ei seilio ar arbed ynni.

e5

Gêm sgil ac amser wedi ei seilio ar ynni gwynt.

Skills Up

Mae’r wefan ar gyfer unigolion sy’n astudio celfyddydau perfformio ac wedi ei gynllunio’n benodol i ddatblygu sgiliau ar gyfer uned 1 ac uned 3, Celfyddydau Perfformio TGAU CBAC. Gall ddisgyblion lawrlwytho “Cynllun Gweithredu” er mwyn eu harwain drwy’r broses. Mae perfformwyr a thechnegwyr proffesiynol wedi creu canllawiau astudio i gynorthwyo disgyblion i adeiladu a datblygu eu sgil dewisedig. Gall ddisgyblion wylio enghreifftiau o waith ymarferol ar gyfer pob sgil, gan gynnwys cyflwyniadau technegol. Yn dilyn y rhain, ceir enghreifftiau o werthusiadau i gynorthwyo disgyblion gyda rhai eu hun.

Mae yna hefyd wersi a gweithgareddau y gall athrawon ddefnyddio, yn ogystal â rhestr eirfa y gellir ei lawrlwytho. Mae cyflwyniadau Powerpoint ar gael i dywys disgyblion tuag at gyflawni isafswm y gofynion ar gyfer unrhyw sgil technegol maent yn dewis.

s1

Hafan.

s2

Esiampl o dudalen fideo.

s3

Esiampl o sut mae cael offer ac yna gosod.

Clic Clonc

Adnodd rhyngweithiol yn cefnogi dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau dwys wedi’u trefnu trwy’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion ar lefelau Mynediad a Sylfaen, sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ymarfer patrymau iaith a sgiliau geirfa i’w cynorthwyo yn y dosbarth.

cc1

Hafan.

cc3

Hafan yr unedau.

cc2

Tudalen uned.

cc4

Enghraifft o weithgaredd rhyngweithiol.

Mari a Max

Dilynwch Mari a Max wrth iddynt deithio ledled Cymru. Dysgwch am y gwahanol gymeriadau maent yn cyfarfod, a’u swyddi. Dyma gyfres o 6 e-lyfr dwyieithog sy’n bosib darllen ar-lein neu lawrlwytho ar eich dyfeisiau symudol. Mae 6 o weithgareddau rhyngweithiol ar gael hefyd, sy’n cynnwys gemau rhif, ymarferion geiriau a lliwio.

m1

Hafan.

m2

Esiampl o e-lyfr.

m3

Gêm wedi ei seilio ar eitemau mewn gwahanol siopau.

m4

Gêm wedi ei seilio ar wrthrychau mewn gwahanol swyddi.

Clyw

Gwefan sy’n cynnwys banc o 200 o glipiau sain yn ogystal â gweithgareddau perthnasol a fydd yn datblygu sgiliau gwrando disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4.

c1

Hafan.

c2

Tudalen uned.

Dewch i Wylio!

DVD sy’n addas i oedolion sy’n dysgu Cymraeg er mwyn hyrwyddo’r defnydd o weithgareddau clyweledol yn yr ystafell ddosbarth trwy gyflwyno casgliad o glipiau fideo o amrywiaeth o raglenni S4C.

Os hoffech wneud unrhyw ymholiadau ynglŷn â derbyn DVD, croeso i chi gysylltu.